طول عمر گياهان زراعی

گروه بندی گياهان زراعي بر اساس طول عمر : بعضی از گياهان يکساله مانند برخی از ارقام پنبه در نواحی با زمستان ملايم مانند نواحی […]